top of page
Ἀπολυτίκιον της Αγίας
Ἦχος Πλάγιος Α᾽ Τόν Συνάναρχον Λόγον

Παρθενίαν τηρήσασα άδιάφορον, οθρανίοις θαλάμοις νύν συνηρίθμησαι, του πατρός το ασελγές αποκρούσασα, τους μαστούς και κεφαλήν απετμήθης πάρ αυτού, Μαρκέλλα Χίου το κλέος, και νύν ως μάρτυς στεφθείσα, πηγή θαυμάτων άφθονος δείκνυσαι.

Screen Shot 2019-02-15 at 10.42.33 PM.pn
Apolytikion
1st Tone Let Us Worship The Word

Thy virginity thou didst preserve most incorrupt and now thou has been numbered among those who dwell in the mansions of heaven. Thou didst reject thy father’s advances for which he severed thy breasts and head O Markella; the glory of Chios! And now crowned as a martyr thou wellest forth abundant miracles. 

Saint Markella lived in the village of Volissos, Chios sometime after the middle of the fourteenth century. Her parents were Christians, and among the wealthiest citizens of Volissos. The saint’s mother died when she was young, and so her father, the mayor of the village, saw to her education.

She had been trained by her mother to be respectful and devout, and to guard her purity. She avoided associations with other girls who were more outgoing than she was so that she would not come to spiritual harm through such company. Her goal was to attain the Kingdom of Heaven, and to become a bride of Christ.

Saint Markella increased in virtue as she grew older, fasting, praying, and attending church services. She tried to keep the commandments and to lead others to God. She loved and respected her father, and comforted him in his sorrow. She told him she would take care of him in his old age, and would not abandon him. 

As an adult, Saint Markella was loved by everyone for her beauty and for her spiritual gifts. The Enemy of our salvation tried to lure her into sin by placing evil thoughts in her mind. She resisted these temptations, and so the devil turned away from a direct confrontation with the young woman. Instead, he incited her father with an unnatural desire for his daughter. 

Markella’s father changed in his behavior toward her. He became moody and depressed, forbidding her to go into the garden or to speak with the neighbors. Unable to understand the reason for this change, the saint went to her room and wept. She prayed before an icon of the Mother of God, asking Her to help her father. Soon she fell asleep, only to be awakened by her father’s shouting.

The unfortunate man had spent a long time struggling against his lust, but finally he gave in to it. At times he would speak to his daughter roughly, then later he would appear to be gentle. He wanted to be near her, and to stroke her hair. Unaware of her father’s intentions, Saint Markella was happy to see him emerge from his melancholy state, thinking that her prayer had been answered. 

One day, her father openly declared the nature of his feelings for her. Horrified, the saint tried to avoid him as much as she could. Even the neighbors realized that there was something wrong with the man, so they stopped speaking to him.

A shepherd was tending his sheep near the beach one morning, and was leading them into the shade of a plane tree to avoid the hot July sun. Just as he was about to lie down, he heard a noise and looked up. He saw a young woman with a torn dress running down the hill. She hid in a nearby bush, ignoring its thorns. 

The shepherd wondered who was chasing her, and how she had come to this spot. Then he heard the sound of a horse approaching, and recognized the mayor of the village. He asked the shepherd if he had seen his daughter. He said that he had not seen her, but pointed to her hiding place with his finger. 

The mayor ordered Markella to come out of the bush, but she refused. Therefore, he set fire to the bush in order to force her out. She emerged on the side opposite her father, and ran toward the rocky shore, calling out to the Mother of God for help.

Markella continued to run, even though blood was flowing from her face and hands. Feeling a sharp pain in her leg, she saw that she had been shot with an arrow. She paused to pull it out, then took to flight once more. She scrambled over the rocks, staining them with her blood. Hearing her father getting closer, she prayed that the earth would open up and swallow her. 

The saint sank to her knees, her strength all gone, and then a miracle took place. The rock split open and received her body up to the waist. Her father drew near with wild-eyed joy shouting, “I have caught you. Now where will you go?

Drawing his sword, he began to butcher his helpless daughter, cutting off pieces of her body. Finally, he seized her by the hair and cut off her head, throwing it into the sea. At once the calm sea became stormy, and large waves crashed to the shore near the murderer’s feet. Thinking that the sea was going to drown him because of his crime, he turned and fled. His ultimate fate has not been recorded.

In later years, pious Christians built a church on the spot where Saint Markella hid in the bush. The spot where she was killed became known as “The Martyrdom of Saint Markella,” and the rock that opened to receive her is still there. The rock appears to be a large stone that broke off from a mountain and rolled into the sea. Soil from the mountain covers the spot on the side facing the land. On the side facing the ocean is a small hole, about the size of a finger. A healing water flows from the opening, which cures every illness. 

The flow of water is not due to the movements of the tide, because when the tide is out, there would be no water. This, however, is not the case. The water is clear, but some of the nearby rocks have been stained with a reddish-yellow color. According to tradition, the lower extremities of Saint Markella’s body are concealed in the rock. 

The most astonishing thing about the rock is not the warmth of the water, nor the discoloration of the other rocks, but what happens when a priest performs the Blessing of Water. A sort of steam rises up from the water near the rock, and the entire area is covered with a mist. The sea returns to normal as soon as the service is over. Many miracles have occurred at the spot, and pilgrims flock there from all over the world.

bottom of page